Qədim türklər haqqında məlumat

Qədim türklər arasında geniş yayılmış, hətta indi də öz populyarlığını. mizraq ( nizə) ilə dəqiq nişan almaq oyunu haqqında daha ətraflı məlumat verilib. Qədim Azərbaycan ərazisinə türk tayfalarının yerləşməsi - TARİXİ FAKT. Azərbaycan ərazisi bineyi- qədimdən türk tayfalarının vətəni olub. Bu barədə Sonxeber. az - a tarixçi alim Kərəm Məmmədov məlumat verib. Qədim dövrlərdən Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış kimmer- iskit- sak tayfaları burada öz. Heç kimin gözləmədiyi halda bu kitabda Saxaranın ən qədim əhalisi olan qaramantlar haqqında geniş məlumat verilir: “ E. 1200- cü ildə yeni dövr – “ atlar dövrü” başlanır. Saxaranın şimalında yaşayan qaramantlar atlarının və arabalarının hesabına Niger çayının sahillərinə qədər hər yeri zəbt etdilər. Azərbaycan xalqının iqtisadi fikirləri haqqında bizə gəlib çatan ən qədim yazılı abidələrdən biri " Avesta" dır. yazılı mənbələrin verdiyi məlumat tam inamla məlum edir ki, " Türklər dəmirin sənaye üsulu ilə istehsalını Mərkəzi Asiyada mənimsəyən ilk xalq kimi tarix səhnəsinə çıxarıblar". Türklər qədim xalqlardan biridir. Onlar Daş dövründən bəri var olublar.

 • 3n yeni filmler

 • Mumya 1 izle

 • Yeni azeri komediya filmleri

 • Такдир уйини узбек тилида 5 серия

 • Mehmonxona bekasi 10 qism uzbek tilida


 • Video:Məlumat haqqında türklər

  Qədim məlumat haqqında

  Türklərin əsas məşğuliyyəti maldarlıq olmuşdur. Türklər Orta Asiya da, Sibirdə, Yaxın Şərqdə tarixin axışın dərindən təsir etmiş bir qövmdür. Türklər və tarixi haqqında məlumatlar, Bizans, Çin, İran, Ərəb və Hind qaynaqlarında öyrənilməktədir. Türklərin öz qaynaqlarının böyük bir qismi Monqol işğalı əsnasında yox olmuşdur. Beləliklə, hunların tarix səhnəsinə çıxdığı dövrə qədər türklər və türklərə aid edilən mədəniyyətlər haqqında ümumi məlumat öyrəndik. Hunlar haqqında ilk qaynaqlar: Asiyada qurulmuş Hun dövləti türk tarixində ilk dövlət hesab olunur. QƏDİM TÜRKLƏR. QƏDİM ÇİN VƏ HİNDİSTAN. Qədim türklər 13. “ İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin - ci il 29 dekabr tarixli Sərəncamını milli. endirimlər, sınaqlar haqqında ən birinci məlumat almaq üçün abunə. Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan). Türk dünyası ölkələrinin hamısı, demək olar ki, çoxmillətlidir. CD- nin birinci buraxılışında Azərbaycanda ən qədim kitab abidələri hesab edilən və Prezident Kitabxanasında saxlanılan 1591- ci ildə italyan dilində çap olunan " Historia di Parma", M. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında saxlanılan 1595- ci ildə Almaniyanın Yena şəhərində alman dilində çap olunan " Türklər haqqında on nəsihət" kitabları haqqında.

  Bu türklər haqqında Çin mənbələrində,. Qədim Azərbaycanda türk adlı boylar m. III minildə qurulan Aratta,. Asur sınırlarını daima gərgin durumda saxlayan turuklar haqqında hərtərəfli məlumat toplamaq üçün Asur çarları sərhəd bölgələrdə çoxlu. Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycan tarixçiləri ( Güneli- Quzeyli) bir yerə yığışıb ( əgər toplaşmağa imkan versələr və yaxud biz toplaşmağı bacarsaq) Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin araşdırılmasının metodologiyasını yazmalıyıq, sözün əsl mənasında yaratmalıyıq! * * * Dünyada ən az öyrənilmiş tarix bəlkə də Azərbaycan tarixidir. Türklərin tarixi. Qədim türklərin ilk məskənləri. Türklərin yaşadıqları ərazilər şimalda Sibirdən cənubda Himalay dağlarına, şərqdə Xinqan dağlarından qərbdə Xəzər dənizinə və Ural dağlarına qədər olan torpaqları əhatə edir və Böyük Türküstan adlanır. Türklərin ən qədim.

  Qədim türklər - bulqarlar. Bulqarlar haqqında danışarkən bütövlükdə türk xalqlarının tarixi ilə bağlı olan konsepsiyalar haqqında da danışmağa məcburuq. Bunu demək kifayətdir ki, türk xalqlarının indiki linqvistik bölgüsündə bulqar qolu xüsusi yer tutur. Qədim Türklər savaşçı və təşəbbüskar insanlar idi. Onların cahangirlik iddiaları min illərlə tapındıqları Göy Tanrı inancından gəlirdi. Tək Tanrı bütün dünyaların hökmdarı olduğu kimi, onun göndərdiyi kağan da yer üzünün tək hökmdarı olmalı idi. May 24, · De­ məli türklərdə təkallahlılıq islamdan çox əvvəl mövcud olmuşdur. Qədim türklərin orijinal, zəngin, bitgin tərbiyə sistemi olmuş­ dur. Görkəmli türkoloq alim Ziya Göyalp yazırdı: " Yunanlar es­ te­ ti­ ka­ da, romalılar hüquqda, israillilər və ərəblər dində, fransızlar ədə­ biy­ yatda,. türklər isə əxlaqda birincilik qazanmışlar”. Türk xalqları — Etnolinqvistik qrup; Avrasiya ərazisində yaşayan türkdilli xalqlar. Dünyada türk xalqlarının sayı 180 milyondan çoxdur. “ Türk” sözünə ilk dəfə Bizans mənbələrində [ Mənbə göstərin] və VII əsrin “ Orhon- Yenisey” abidələrində rast gəlinir. Qədim Çin mənbələri türk tayfalarının b.

  ə II minillikdə mövcudluğu haqqında məlumat verir. Kitabda qədim Naxçıvan torpağının toponimləri dilçilik. “ Qədim türklər və Ermənistan”, B. Axundov, “ Torpağın. Qafqazda Gürcüstan dövlətinin mövcudluğu haqqında tarixi mənbələr məlumat verməkdədir. Belə ki, istər Hun imperiyası dövründə, istərsə. Lap qədim dövrlərdə türklər 21 dekabırı Yeni il kimi qarşılayardılar. Bü gündüzün gecə ilə bərabr olduğu günə təsadüf edirdi. Macarıstanda yaşayan türklər hazırda bu bayramı tədqiq edib, araşdırır və yenidən həyata qaytarmaq istəyirlər. Türklər haqqında ilk qədim və etibarlı mənbə Çin mənbələri sayılır. Türklərin yayıldığı ərazinin ilk xəritəsi M. Kaşğarinin “ Divani- lüğəti- it- Türk” əsərində verilib. Türklər avropoid irqinə aid edilsə də, antroloji nöqteyi nəzərdən monqoloid irqinə bənzədilir.

  Sarmatlar çoxlu tayfadan ibarət idi. Onların içərisində türk, sirak ( şirak), dandar ( dondar), qarqar və b. Göstərilən tayfaların hamısı türkmənşəli tayfalardır və onlar haqqında mənbələrdə kifayət qədər məlumat var. Herodot yazır ki, savromatlar skif dilində danışırlar. Əli bəy Hüseynzadə və onun “ Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir” məqaləsi haqqında bir neçə kəlmə Əlibəy Hüseynzadə ( Əli Hüseyn Turan) – böyük Azerbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan- türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri. Müharibə və sülh haqqında. Ədаlətli cəmiyyət ахtаrışı, insаnlаr üçün əbədi sülh idеyаsı qədim zаmаnlаrdаn bu günə kimi insаn əqlini nаrаhаt еdən, оnu dаim düşünməyə vаdаr еdən ən ümdə prоblеmlərdən biri оlub. Təkcə mütəfəkkirlər deyil, mütərəqqi ruhlu siyasətçilər də sülh. Qədim türklər də inanc kimi qurdu özlərinə totem bilərək “ Qurd ata” dan gəldiklərini düşünürdülər. Öz xarakterini Qurda oxşatmaq, onun həyat yaşamından özləri üçün dərs alınacaq dərəcədə qurdu özlərinə örnək bilmişlər. Macarıstandan Kəşmirə qədər yayılmış qədim türklər. Qəbələdən olan köçəri çoban idi. Özləri haqqında danışanda ləzgilər, sırf Azərbaycan türkləri haqqında.

  ən qədim dövrdən ötən əsrin 19- cu ilinə qədər Azərbaycan ərazisində yaşamış. X- X əsr ərəb səyyahları İstəxri və İbn Haqvəl Azərbaycanın ixracatında mühüm əhəmiyyətə malik nadir boyaq – qırmız haqqında məlumat verirlər. Səyyahlara görə, bu qəribə həşərat təbii boyaq alınmasında yaxşı xammaldır. Həmin həşərat növləri Kürün dənizə töküldüyü yerin qarşısındakı və Xəzər dənizində yerləşmiş adalarda çox olur. Bu məlumatda " dəhşətli üzləri" ifadəsi monqoloid irqə mənsub fizionomiyaya aiddir. İrandillilər arasında isə monqoloid irqinin yayılmaması heç kəsdə şübhə doğurmur. Stefan Bizanslı adlı müəllif sarmatların Tamarak şəhəri haqqında məlumat verir. Bu toponim qədim türkcə " tam" - qala divarı, " örək" - qala sözlərindən ibarətdir. Skiflər haqqında ilkin məlumatlar antik dövr yazarlarının ( Herodot və s. ) əsərlərindən, eləcə də Dunayın aşağısından Tuvaya qədər olan ərazilərdə aparılmış arxeoloji qazıntılardan əldə edilmişdir. İran dil qrupunun şərqi- iran yarımqrupuna aid olub. Lakin onların türk olduğunu düşünənlər və onların ilk türk qövmü olduğunu deyənlər də az deyil. Tarixdə Hun dövləti haqqında ilk məlumat e. IV əsrə aiddir. Məsələn, qədim Çin məktəblərində daha əski türk dünyası ilə bağlı məqamlar qalmaqdadır.

  Şəki Haqqında. Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Şəki öz füsunkar təbiəti, nadir tarix- memarlıq abidələri, inkişaf etmiş sənətkarlıq, zəngin tarixi mədəni irsin qorunması nəticəsində Azərbaycanın mühum turizm regionuna çevrilmişdir. Əbəs yerə deyildir ki Şəki “ acıq səma altında muzey. Bayraq haqqında. Orta əsrlərdə islam dinində olan türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə saysız- hesabsız qədim abidələr də tikilib və bu abidələrin. Türklər 1453- cü ildə həmin şəhəri aldıqdan sonra həmin gerb Osmanlı İmperiyası tərəfindən islam dininin bir rəmzi. Türk xalqlarının dinləri fərqlidir. Böyük bir hissə İslam dininə etiqad edərkən, çuvaşlar və qaqauzlar — Xristian, yakutlar, dolqanlar və xakaslar — Şamanizm, karaimlər və qrımçaklar — İudaizm dininə inanır. Türk xalqlarının hazırda 6 müstəqil dövləti vardır. ( Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan).

  Midiyalılar haqqında ilk məlumat e. ə IX əsrin 30- cu illərinə aiddir. Müxtəlif dövr mənbələrində onlar amadai, madai, matai ( aşur), maday ( qədim yəhudi), maktape. Qeyd edilməlidir ki, geyim bildirən sözlərdən etnonim yaranması qədim türklər üçün səciyyəvi haldır: Qaradonlu, Ağköynəkli, Şişpapaqlar və s. 21, 100; 89, 78). Qarqarların şimal- qərbi Albaniyada hələ qədim dövrdən məskunlaşması barədə e. 65- ci ildə Pompeyin Albaniyaya yürüşü haqqında məlumat verən antik tarixçilər qeyd etmişlər. Onların əsərlərində Albaniya ərazisindəki Avant çayı və onun yaxınlığında Abant əyalətinin olması ( Plutarx,. İlk Hun dövlətinin meydana gəlməsi. Böyük Hun dövləti Mərkəzi Asiyada yaranmış ilk türk dövləti olmuşdur. Vahid Hun dövləti e. 220- ci ildə 21 tayfanın birləşməsindən yaranmışdır. Bu tayfa ittifaqına Teoman tanhu başçılıq edirdi. « Tanhu» sözü sonralar yabqu, kağan, xaqan şəklində işlənmişdir. İran- böyük ümidlər ölkəsi.